SUBTOTAL :

Follow Us

Download News
Quản Trị Doanh Nghiệp

Quản Trị Doanh Nghiệp

Short Description:
Học viện Doanh nghiệp Giáo trình Quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Product Description

 Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp:


1. Khả năng thanh toán là gì? Khả năng thanh toán của doanh nghiệp được đo
lường bằng những chỉ tiêu nào?
2. Khả năng cân đối vốn là gì? Khả năng cân đối vốn của doanh nghiệp được đo
lường bằng những chỉ tiêu nào?
3. Hệ số nguy cơ phá sản là gì? Trình bày công thức tính và nghĩa của chỉ tiêu
này.
4. Khả năng hoạt động là gì? Khả năng hoạt động của doanh nghiệp được đo
lường bằng những chỉ tiêu nào?
5. Khả năng sinh lời là gì? Khả năng sinh lời của doanh nghiệp được đo lường
bằng những chỉ tiêu nào?
6. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) là gì? Có mấy cách đo lường ROA? Ưu
điểm của từng cách đo lường đó?
7. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là gì? Công thức đo lường ROE?
8. Dự án đầu tư là gì? Nêu các cách phân loại dự án đầu tư – nội dung và nghĩa
của mỗi cách phân loại đó
9. Giá trị thời gian của tiền là gì? Tại sao tiền tệ lại có giá trị thời gian?
10. Giá trị hiện tại ròng (NPV) là gì? Nêu cách tính NPV và nguyên tắc lựa chọn dự
án căn cứ vào chỉ tiêu NPV
11. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là gì? Nêu nghĩa của IRR và nguyên tắc lựa chọn
dự án căn cứ vào chỉ tiêu IRR
12. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn là gì? Nêu nghĩa của chỉ tiêu thời gian hoàn vốn
và cho ví dụ minh họa
13. Xác định giá trị doanh nghiệp là gì? Tại sao cần xác định giá trị doanh nghiệp?
14. Nêu nội dung và nghĩa của các bước trong quy trình xác định giá trị doanh nghiệp
15. Phương pháp giá trị tài sản là gì? Các căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp
theo phương pháp giá trị tài sản
16. Phương pháp hệ số giá/thu nhập là gì? Cách xác định giá thị doanh nghiệp theo
phương pháp hệ số giá/thu nhập?
17. Phương pháp định giá theo giá trị sổ sách là gì? Các xác định giá trị doanh
nghiệp theo phương pháp giá trị sổ sách
18. Phương pháp dòng tiền chiết khấu là gì? Cách xác định giá trị doanh nghiệp
theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
Tái Tạo Doanh Nghiệp - DOTUHO


DOTUHO Hoàng Nguyễn Tech
0 Reviews: